Vista Guanabara, Rio de Janeiro, KPF Kohn Pedersen Fox New York, 2017